diumenge, 29 de desembre de 2013

REALITAT AUGMENTADA

La realitat augmentada és una barreja del món real amb gràfics i imatges creades amb l’ordinador. Les aplicacions de realitat augmentada, ens permeten veure allò que a simple vista no veuríem i que va ser creada per Tom Caudell, encara que els antecedents es remonten al 1962 amb la invenció d’un sensoroma per simular entorns de Morton Heilig . Entre les característiques principals d’aquestes aplicacions, trobem la combinació d’elements reals amb els virtuals, la interacció i que ha d’estar en 3D. Per altra part, els complements bàsics són un computador d'imatges, l'element per projectar-les i programari per barrejar les imatges. 


Algunes aplicacions que es podrien utilitzar en l’àmbit educatiu són Trickster, Google Sky map, Wnch Rush, Zoo Brust, Anatomy 3D free o Magic Book.

dijous, 26 de desembre de 2013

TABLETS I VIDEOCONSOLES

Actualment, les tablets han entrat en la societat pisant fort per la diversitat de possibilitats que ofereixen i les infinites accions que es poden fer amb elles. En un sol dispositiu, podem descarregar tantes apps com estimem necessari i fer activitats que, abans, eren avorrides i poc dinàmiques.
D'aquesta manera, la seua utilització en l'aula és imprescindible en els nostres dies ja que podem trobar implicacions educatives en cada racó d'una tablet. Des de dibuixar fins a fer operacions matemàtiques, en les opcions més clàssiques, o trobar informació, compartir-la, crear perfils dins les xarxes socials o actualitzar un blog, dins les més innovadores. Per tant, no podem deixar de banda la importància que tenen aquestos petits dispositius en la societat de la informació i  en la vida dels nostres alumnes.
D'altra banda, trobem els videojocs, altra opció per a integrar a les nostres aules, encara que no tan plena d'avantatges com les tablets, ja que necessiten de molts jocs que van separats del dispositiu, ofereixen tan sols la possibilitat de jugar i no tenen tants recursos com les tablets. No obstant, sí trobem interessant que els alumnes disposen d'aquestos videojocs amb jocs educatius a casa, de manera que es potencie el seu aprenentatge des de casa també.

UTILITZACIÓ EDUCATIVA DE LA VIDEOCONFERÈNCIA

La videoconferència és un recurs TIC que ens presenta molts avantatges avui en dia degut a diverses raons, com ara, la facilitat d'ús, la reducció de costos o l'amplitud de programes, entre altres. Una videoconferència és el conjunt de hardware i software que permet la connexió simultània en el temps real mitjançant la imatge i el so que fan relacionar-se i intercanviar de manera interactiva a persones que es troben geogràficament distants, com si estagueren en el mateix lloc de reunió. Hi ha diferents tipus de videoconferències i diverses classificacions, com la que diferència entre videoconferència "punt a punt" i videoconferència "multipunt".
Quant a l'implicació educativa, trobem que pot ser una proposta interessant de portar a les aules ja que pot permetre als alumnes intercanviar opinions amb alumnes d'altres pobles o comunitats sense la necessitat de desplaçar-se geogràficament, però hem de tenir en compte quin serà el procés per a fer aquestes activitats, ja que no volem convertir una activitat dinàmica en alguna cosa avorrida, de manera que s'hauran de planificar correctament totes les activitats i la metodologia avaluativa i, a més, es fomentarà la participació i la interacció.

I ARA ARRIBA EL NÚVOL. LES EINES WEB 2.0

El núvol és el terme per a designar als ordinadors en xarxa que distribueixen capacitat de processament, aplicacions i grans sistemes a moltes màquines. Ja no es tracta d'anar a la xarxa a buscar informació, sinó de crear aquesta informació, utilitzar-la i modificar-la.  La computació en el núvol permet a qualsevol persona fer ús d'eines que poden ajustar-se a la seua demanda i pot servir a tants usuaris com es desitge.
En aquest sentit, el núvol té molts avantatges, com ara, la "no caiguda" dels servidors. la rapidesa o el ús eficient d'energia. Però també hem de considerar els seus desavantatges, com ara, la no disponibilitat de còpies de seguretat, de manera que si passara alguna cosa a les empreses que el gestionen, l'usuari perdria la seua informació, i la necessitat d'accés a Internet.
Un altre aspecte a considerar són els diferents tipus de núvols: les públiques, les privades i les híbrides.
Quant a les implicacions educatives del núvol, trobem molts avantatges en la seua utilització, ja que podem crear comunitats educatives en les que la informació estiga a l'abast de tots els alumnes. A més a més, ja n'existeixen alguns exemples, com ara, Science Clouds o Earthbrowser, que podem integrar de manera didàctica a l'aula.

dimecres, 25 de desembre de 2013

LLIBRES ELECTRÒNICS I LLIBRES DE TEXT DIGITALS

Els llibres digitals presenten nombrosos avantatges en detriment dels tradicionals llibres en paper. Com tot, la tecnologia avança i fa la nostra vida una mica més fàcil al permetre que portem centenars de llibres en un sol dispositiu.
Quant a l'àmbit educatiu, els llibres de text digitals també van guanyant terreny front als tradicionals i pesats llibres de text per les nombroses possibilitats que ofereixen, com les demostracions o els gràfics interactius.
Per tant, és una proposta interessant que hem de tenir en compte a l'hora de planificar les nostres aules ja que suposen infints avantatges i poden ser molt útils per tal d'incrementar la motivació dels alumnes.
Podem combinar el format paper i el format digital i adaptar les aules a la nova societat de la informació.

LES TIC I LA INCLUSIÓ EDUCATIVA

Les TIC han d'arribar a tots els ciutadans i han de ser accessibles per a tots i, en el cas de l'educació, encara més. Com a professors hem de fer les adaptacions necessàries per a que cada alumne arribe a les TIC i treballe amb elles.
A més a més, hem de tenir en compte que adaptant les TIC i els recursos no ajudarem tan sols als alumnes amb n.e.e, sinó que afavorirem el rendiment de tots els alumnes en general.
D'aquesta manera, sorgeix la idea de la xarxa accessible, tenint en compte que per a aconseguir-ho s'han de fer accessibles els navegadors i els documents web.
Quant a les adaptacions de la xarxa, nosaltres, com a mestres, haurem d'adaptar els recursos TIC a les necessitats i característiques de cada alumne per tal de fer la inclusió un fet real. D'aquesta manera, adaptarem les TIC per tal de superar les barreres que poden presentar per als alumnes amb n.e.e. Alguns exemples d'aquestes adaptacions poden ser els dispositius d'entrada d'informació (emuladors de teclat, emuladors de ratolí, pantalles tàctils...) o els dispositius d'eixida d'informació, a banda de les adaptacions de software (programes de redefinició del teclat, teclats virtuals, magnificador de caracters...).
En definitiva, haurem de fer que les TIC siguen iguals per a tots però alhora, diferents i especialitzades.

dimarts, 3 de desembre de 2013

EL SOFTWARE LLIURE APLICAT A L'EDUCACIÓ. LES POLÍTIQUES DEL SOFTWARE LLIURE

El software lliure s'ha popularitzat en els últims anys, a partir de l'aparició de Richard Stallman. L'avantatge principal d'aquest software és que respecta la llibertat dels usuaris, ja que pot ser copiat, usat, estudiar, modificat i redistribuït lliurement i ha de vindre acompanyat del còdec font.
En l'àmbit educatiu trobem diferents sistemes operatius com l'Skolelinux, el Turquito o el Fedora Edu Spin, però el més utilitzat és el Edubuntu. A més a més, alguns governs autonòmics han desenvolupat les seues pròpies distribucions de sistemes operatius lliures per a ús educatiu. En el cas de la Comunitat Valenciana s'ha elaborat el Lliurex.
Per altra part, trobem que els software lliures poden abastar totes o quasi totes les àrees curriculars, ja siguen totes en un mateix software, com per exemple el Jclic; o mitjançant software especialitzat com Kanagram, GeoGebra, Celestia, Marble o Gimp.

OBJECTES D'APRENENTATGE I LLICÈNCIES EN INTERNET

Amb la popularització de la informàtica es planteja la qüestió de com controlar els processos d'aprenentatge amb aquestes tecnologies. D'aquesta manera es creen els LMS o sistemes de gestió d'aprenentatge que permeten administrar els processos d'aprenentatge. Els LMS, a més, proporcionen diferents recursos, coneguts com objectes d'aprenentatge, els quals es definirien com qualsevol element que intervinga en un procés d'aprenentatge. Per a trobar diferents objectes d'aprenentatge podem accedir a algunes biblioteques digitals com el projecte Agrega o el LearnSpace.
Però no oblidem que tot objecte d'aprenentatge ha de tenir una llicència si no volem que se'n faça un mal ús. D'aquestes en trobem diferents, però la més comú és el Copyright o drets d'autor, el qual és un conjunt de normes jurídiques que la llei concedeix als autors respecte de les obres que són fruit de la seua creació. Com a alternatives al Copyright, trobem, entre altres, el domini públic, el Copyleft i les Creative Commons, gràcies a les quals podem elegir quin tipus de llicència volem otorgar al nostre treball.

L'ORGANITZACIÓ DE LES TIC EN ELS CENTRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA: MODELS ORGANITZATIUS

La innovació i l'evolució educativa han fet que, poc a poc, l'ordinador vaja integrant-se a l'aula. Aquesta integració de les TIC a l'aula no suposa tan sols tenir un ordinador, PDI, tablet, etc., sinó més bé, utilitzar aquestos recursos en els processos d'ensenyament-aprenentatge que es realitzen en l'aula i fora d'ella.
Sol anar acompanyada de projectes innovadors, encara que ha d'anar més enllà del fet d'apropar les màquines a l'aula o als alumnes.Així, les característiques que han de tenir els medis que integrem a l'aula són:

 1. Útils per a professorat i alumnat.
 2. Fàcils.
 3. Afavorir enfocaments multimèdia.
 4. Característiques tècniques adients.
 5. Flexibilitat.
 6. Facilitat per a trobar material de manteniment i/o reparació.
 7. Cobrir hardware i software.
 8. Utilitzar-los al màxim.
 9. Anàlisi de costos.
L'objectiu principal del Pla TIC en el procés d'adquisició de les competències bàsiques per a la millora de l'educació és el desenvolupament del tractament de la informació i competència digital i la integració de les TIC com eina didàctica en els processos d'ensenyament-aprenentatge. Les seues principals característiques són:
 • Contenir objectius clars.
 • Estar contextualitzat.
 • Estar consensuat.
 • Estar organitzat.
El Pla TIC té els següents elements:
 • Contextualització del Pla TIC.
 • Objectius generals del pla.
 • Estratègies per a l'elaboració, la coordinació i la difusió del Pla TIC de centre.
 • Organització d'infraestructures i recursos disponibles.
 • Tractament de la informació i competència digital en la programació de l'aula.

dijous, 28 de novembre de 2013

EL VÍDEO EN L'ENSENYAMENT I LA FORMACIÓ

El vídeo és un dels recursos didàctics que major interés ha despertat des de sempre entre els professionals de l'àmbit educatiu degut a l'ampli ventall de funcions que presenta. Avui, les seues possibilitats es veuen ampliades sent moltes, com ara, la possibilitat de poder veure'l varies vegades, el seu aprofitament en tots els nivells educatius, el afavoriment de la participació... No obstant, no hem d'oblidar que, com tot, també té una sèrie de limitacions, com ara, el domini i les dotacions instrumentals, entre altres.
Com ja hem dit abans, el vídeo presenta un ampli ventall de funcions, entre les que destacarem les concretades per Cabero: transmissor d'informació, instument motivador, instrument de coneixement, instrument d'avaluació, instrument de comunicació i alfabetització icònica, formació i perfeccionament del professorat en aspectes i estratègies didàctics i metodològics, formació i perfeccionament del professorat en els seus continguts de l'àrea de coneixements, eina d'investigació psicodidàctica i recurs per a la investigació de processos desenvolupats en laboratoris.
Finalment, hem de saber que per a integrar el vídeo en les nostres aules de manera correcta hem de seguir una base de criteris, com ara principis per a la selecció-avaluació (a qui va dirigit, quan s'utilitzarà, què es pretén...), estructura base per al disseny i creació (disseny-producció-posproducció-avaluació), i prinicipis metodològics (assajar, no seguir mètodes lineals...).

dilluns, 25 de novembre de 2013

APLICACIONS MÒBILS: MÉS ENLLÀ DE LES FERRAMENTES WEB 2.0

Des de la creació de l’iPhone 3G l’any 2007, hi ha hagut una revolució en el desenvolupament del software i en la forma d’interactuar en Internet.  Per a explicar la popularitat d’aquests aparells, Grossman assenyala com a parts més importants el disseny, la tecnologia tàctil, i la plataforma que utilitzen (Android, iOs...). A més a més, té molta importància l’estratègia utilitzada per les diferents empreses.

Pel que fa a les aplicacions mòbils, en l’àmbit de l’educació és molt important el fet que aquestes siguen multiplataforma, de manera que es puguen utilitzar en dispositius diferents.

Per altra part, hi ha una sèrie d’aplicacions o apps considerades imprescindibles per als estudiants tant per a tasques ofimàtiques clàssiques (Google Mobile App), per a la gestió de tasques diàries (Remember the milk), de productivitat (Evernote), de gestió i curació de continguts (Twitter), de comunicació (WhatsApp), i per al tractament audiovisual (Instagram). A més a més, hem de saber que a l’hora d’elegir una aplicació haurem de tindre en compte aspectes com el valor del contingut, la usabilitat, el disseny, el suport web, la interoperabilitat i si són obertes.

diumenge, 24 de novembre de 2013

APRENENTATGE I MOBILITAT: PROPOSTES EDUCATIVES

PROPOSTA 1:

 • Títol: "Mostrem els nostres dibuixos".
 • Maquinari (hardware): tablet.
 • Programari (software): Instagram.
 • Breu descripció: els xiquets fan dibuixos de com se senten en classe i com estan eixe dia. Posteriorment, ho munten a Instagram i els altres poden veure els sentiments dels companys i comentar-los. Aquests contes d'Instagram seran privats.
 • Organització: els xiquets farien aquesta activitat a l'assemblea o al racó dels sentiments de manera individual. També poden fer-ho a casa quan arriben del col·legi.


PROPOSTA 2:

 • Títol: "Creem el nostre conte".
 • Maquinari (hardware): tablet.
 • Programari (software): processador de vídeos.
 • Breu descipció: utilitzant els dibuixos fets pels alumnes amb anterioritat, crearem un conte utilitzant una app per a processar vídeos. Amb la mateixa app, gravarem els alumnes contant el conte.
 • Organització: seguint l'organització per equips de la classe, els grups seran d'uns cinc xiquets i cadascú farà el seu conte. L'activitat es farà a l'aula.

APRENENTATGE EN MOBILITAT

L'aprenentatge en mobilitat, m-learning, és una metodologia d'ensenyament i aprenentatge que es val de l'ús de petits i maniobrables dispositius mòbils, com telèfons mòbils, agendes electròniques, tablets PC, pocket PC, i-Pods i tot dispositiu de mà que tinga alguna forma de connectivitat inalàmbrica.
Sorgeixen ací diversos termes: e-learning (educació a distància virtualitzada gràcies a medis electrònics), mobile learning (metodologia d'ensenyament-aprenentatge mitjançant dispositius mòbils) i ubiquotus learning (fa referència a l'aprenentatge recolzat en la tecnologia i que es pot realitzar en qualsevol moment i lloc). Es considera que el m-learning és una evolució natural del e-learning, i també podria ser considerat com una interestació a un altre concepte que estaria caracteritzat per la seua ubiqüitat. No obstant, no queda clar què entra dins del m-learning, ja que cada autor considera que uns dispositius poden o no ser útils per a l'aprenentatge en mobilitat (un exemple clar seria el dels net-books). El que sí sabem clar, és que en l'aprenentatge en mobilitat la paraula clau és el context, és a dir, la possibilitat d'aprendre en qualsevol lloc i moment.
El m-learning es caracteritza pels següents criteris: espontani, situat, portàtil, personal, contextual, lleuger, informal, recolzador, centrat en qui aprén, generador de contingut per part de l'usuari, colaboratiu, divertit, gestural, sensitiu i connectat.
En aquest sentit, és inútil tractar de referir-nos a l'aprenentatge en mobilitat com una metodologia o enfocament únic. L'aprenentatge en mobilitat és, en definitiva, "l'espai en el que coexisteixen un, dos, mil..., àmbits formatius que, en major o menor mesura, es benefícien de les TIC per a desenvolupar-se".

dilluns, 18 de novembre de 2013

INTERNET APLICAT A L'EDUCACIÓ: BLOG I WIKI

Un blog és un espai personal d'escriptura, amb recursos informatius i interactius, en format web textual o multimèdia. Es pensa que el lloc pioner va ser "What's new in '92?" publicat per Tim Berners Lee, encara que l'origen del terme se li dona a Jorn Barger (web+log).
Els blogs es caracteritzen per la seua facilitat, pel gran ventall de tipologies que hi ha, per la gratuïtat de subscripció, per la seua estructura cronològica, per la seua interactivitat i per la seua influència en la societat.
També tenen una estructura característica formada pels següents elements: entrades o posts, categoríes o etiquetes, informació sobre l'autor, gadgets i widgets, i altres.
Aquest recurs es pot utilitzar en l'àmbit escolar per tal de millorar la lectoescriptura, les habilitats informàtiques o, simplement, per a crear un espai en el que els alumnes puguen reflexionar sobre la dinàmica de la classe. Exemples de webs per a crear blogs serien Blogger, Bloggia, Tumblr o Wordpress.Exemple de blog.

D'altra banda, tenim la wiki, que és un tipus de web desenvolupada de manera colaborativa per un grup d'usuaris i que pot ser fàcilment editada per qualsevol d'ells.
L'estructura d'una wiki es caracteritza per: senzillesa, qualsevol persona pot veure i editar, possibilitat d'assignar permisos, possibilitat de notificar els canvis, es pot recuperar l'editat...
Degut a la seua possibilitat d'interactuació, les wikis presenten un ampli ventall de possibilitats educatives, com ara crear eduwikis en la que els alumnes van construïnt el seu propi aprenentatge.
Exemples de wikis són: Wikipedia, Wikiquote, Wikinoticias, Gleducar...


INTERNET APLICAT A L'EDUCACIÓ: WEBQUEST

Les Webquest apareixen als Estats Units l’any 1995. Estan caracteritzades pel seu aspecte atractiu i motivador, per seguir els objectius del currículum, promoure el treball en equip adoptant cada alumne un rol, rendabilitzar el temps, promoure l’ús de la informació, i afavorir la bona col·laboració per tal d’aconseguir un treball de qualitat. A l’escola, les webquest són una forma didàctica de treballar a internet que fomenta les competències i l’ús del mateix, l’aprenentatge col·laboratiu i la figura del professor com orientador. Algun tipus de Webquest dels que hem parlat són les Blogquest, les Earthquest i les Miniquest. Aquestes últimes es caracteritzen per ser més curtes i senzilles de crear. En diferenciem tres tipus: de descobriment, d’exploració i de conclusió.

Finalment, la “cacera del tresor”, és un tipus de Webquest amb aspecte motivador, adaptable a tots els nivells, amb la introducció d’Internet com a recurs, i que conté activitats individuals i grupals. A més a més, es caracteritza per la introducció de un Gran pregunta relacionada amb els coneixements apresos.

dijous, 7 de novembre de 2013

LA IMATGE FIXA EN L'ENSENYAMENT: LA UTILITZACIÓ EDUCATIVA DELS PÒSTERS I MURALS MULTIMÈDIA

Internet ofereix un ampli ventall de possibilitats quant a l'àmbit educatiu i un dels que s'està extenent actualment és l'ús de pòsters i murals multimèdia per a la jornada normal de l'escola. Açò és així perquè el seu ús presenta una sèrie d'avantatges totalment beneficiosos per a la dinàmica de l'aula.
Com ja hem dit, podem fer pòsters o murals multimèdia, entre altres, i mitjançant aquests recursos podem millorar la capacitat d'invenció dels alumnes, podem ajudar-los a que siguen autònoms a l'hora de cercar informació i discernir quina és la correcta i adient, potenciem la creativitat i la imaginació, treballem en equip per tal d'arribar a un punt comú..., és a dir, una infinitat de possibilitats que milloraran el rendiment acadèmic dels alumnes.
Quant als pòsters, trobem la web Automotivator (http://wigflip.com/automotivator/) on, utilitzant una imatge i un títol i text, podem crear un pòster per tal de penjar-lo, treballar la imaginació i creativitat...
Pel que fa als murals multimèdia, trobem Glogster, que ens permet combinar imatge, so i vídeo per tal d'aconseguir un mural. D'aquesta manera, millorem els típics murals en paper, ja que poden incloure molta més informació i d'altre tipus.
Finalment, és destacable que aquestes aplicacions s'han extrapolat a l'àmbit de l'educació. Per exemple, Glogster té una variant educativa on els mestres i alumnes poden crear murals conjuntament, tindre comunicació, crear i desenvolupar projectes junts... Aquesta variant de Glogster és Glogster EDU.
Per tant, no hem d'oblidar, una vegada més, totes les possibilitats que ens ofereix Internet per a treballar amb els alumnes i millorar les seues potencialitats, capacitats i, d'una manera espectacular, la seua creativitat.

INTERNET, SEGURETAT EN LA XARXA. FAMÍLIA I TIC.

Internet és una xarxa mundial oberta a tothom que tinga accés a ell, per tant, comporta uns riscos a l'hora de la seguretat i la privacitat. A continuació anem a explicar els avantatges i els desavantatges de la utilització dels recursos TIC:
L'ús d'Internet comporta uns riscos i, per tant, uns DESAVANTATGES, com ara, els virus que poden introduïr-se en els nostres ordinadors i perjudicar-los o accedir a la informació privada, és el que es coneix com hackejar els sistemes. A més, aquesta informació que les persones poden trobar fàcilment a Facebook, per exemple, pot ser utilitzada com a mecanisme per al bullying.
D'altra banda, la utilització dels recursos TIC té una sèrie d'AVANTATGES, com ara, la motivació que crea en els alumnes, la gran quantitat d'informació que aporta (i, per tant, ajuda a discernir quina és real i quina menys vàlida), l'aprenentatge cooperatiu, etc.
Per tant, no s'ha de tallar l'ús d'Internet i dels recursos TIC, sinó que s'ha d'ensenyar als xiquets com fer un bon ús d'aquest mitjançant projectes en classe, contes, comunicació amb els pares, etc. I per a això, una de les activitats que es podria realitzar és, per exemple, una escola de pares en la que explicar com ensenyar als nens a fer un bon ús d'aquesta gran eina que és Internet.

dimecres, 6 de novembre de 2013

LA UTILITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS DES D'UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA

Una xarxa social és una estructura social composta per individus que estan connectats. Aquestes poden estar classificades de diferent tipus, i poden formar part de més d'una classe. D'aquesta manera, distingim xarxes socials de contingut, de comunicació immediata o d'exposició; així com xarxes socials horitzontals i xarxes socials verticals. Aquestes dos últimes estan regides per l'existència o no de jerarquia, de manera que les horitzontals no compten amb ella, i tots els usuaris tenen el mateix paper; i les verticals compten amb un o més administradors que s'encarreguen de l'organització i control de la xarxa.
Entre les xarxes socials més utilitzades trobem Facebook, Twitter, Tuenti, etc.
Respecte a les xarxes socials educatives destaquem edmodo, edu 2.0, redalumnos, etc.

dijous, 26 de setembre de 2013

LLIBRES ELECTRÒNICS I LLIBRES DE TEXT DIGITALS

A continuació exposarem el nostre treball sobre Llibres electrònics i llibres de text digitals que hem fet a l'assignatura DCADEI (Universitat d'Alacant).
Per a veure l'esborrany del treball  podeu clicar ací: ESBORRANY
El nostre treball definitiu és aquest.
Un vídeo expositiu del nostre tema és aquest:

Ací teniu una part de la presentació que hem fet per tal d'explicar el tema.Per veure la presentació sencera en format PDF fer clic ací.

Les webs que recomanem son les següents:

 • WEB1
 • WEB2

dijous, 19 de setembre de 2013

PIPO I ELS SEUS COMPANY BALLEN!

Ací tenim un lipdub dels companys de Pipo:

BENVINGUDA AL BLOG!!

Benvinguts a tots i totes al nostre blog "Aprenem amb les TIC".
Ací Pipo us contarà com va el dia a dia de la classe de DCADEI, voleu viure amb ell aquesta aventura?
Pipo hui ha tornat a classe després de les vacances i s'ha trobat amb tots els seus amics de l'escola. Quantes coses faran i quant que treballaran!