diumenge, 29 de desembre de 2013

REALITAT AUGMENTADA

La realitat augmentada és una barreja del món real amb gràfics i imatges creades amb l’ordinador. Les aplicacions de realitat augmentada, ens permeten veure allò que a simple vista no veuríem i que va ser creada per Tom Caudell, encara que els antecedents es remonten al 1962 amb la invenció d’un sensoroma per simular entorns de Morton Heilig . Entre les característiques principals d’aquestes aplicacions, trobem la combinació d’elements reals amb els virtuals, la interacció i que ha d’estar en 3D. Per altra part, els complements bàsics són un computador d'imatges, l'element per projectar-les i programari per barrejar les imatges. 


Algunes aplicacions que es podrien utilitzar en l’àmbit educatiu són Trickster, Google Sky map, Wnch Rush, Zoo Brust, Anatomy 3D free o Magic Book.

dijous, 26 de desembre de 2013

TABLETS I VIDEOCONSOLES

Actualment, les tablets han entrat en la societat pisant fort per la diversitat de possibilitats que ofereixen i les infinites accions que es poden fer amb elles. En un sol dispositiu, podem descarregar tantes apps com estimem necessari i fer activitats que, abans, eren avorrides i poc dinàmiques.
D'aquesta manera, la seua utilització en l'aula és imprescindible en els nostres dies ja que podem trobar implicacions educatives en cada racó d'una tablet. Des de dibuixar fins a fer operacions matemàtiques, en les opcions més clàssiques, o trobar informació, compartir-la, crear perfils dins les xarxes socials o actualitzar un blog, dins les més innovadores. Per tant, no podem deixar de banda la importància que tenen aquestos petits dispositius en la societat de la informació i  en la vida dels nostres alumnes.
D'altra banda, trobem els videojocs, altra opció per a integrar a les nostres aules, encara que no tan plena d'avantatges com les tablets, ja que necessiten de molts jocs que van separats del dispositiu, ofereixen tan sols la possibilitat de jugar i no tenen tants recursos com les tablets. No obstant, sí trobem interessant que els alumnes disposen d'aquestos videojocs amb jocs educatius a casa, de manera que es potencie el seu aprenentatge des de casa també.

UTILITZACIÓ EDUCATIVA DE LA VIDEOCONFERÈNCIA

La videoconferència és un recurs TIC que ens presenta molts avantatges avui en dia degut a diverses raons, com ara, la facilitat d'ús, la reducció de costos o l'amplitud de programes, entre altres. Una videoconferència és el conjunt de hardware i software que permet la connexió simultània en el temps real mitjançant la imatge i el so que fan relacionar-se i intercanviar de manera interactiva a persones que es troben geogràficament distants, com si estagueren en el mateix lloc de reunió. Hi ha diferents tipus de videoconferències i diverses classificacions, com la que diferència entre videoconferència "punt a punt" i videoconferència "multipunt".
Quant a l'implicació educativa, trobem que pot ser una proposta interessant de portar a les aules ja que pot permetre als alumnes intercanviar opinions amb alumnes d'altres pobles o comunitats sense la necessitat de desplaçar-se geogràficament, però hem de tenir en compte quin serà el procés per a fer aquestes activitats, ja que no volem convertir una activitat dinàmica en alguna cosa avorrida, de manera que s'hauran de planificar correctament totes les activitats i la metodologia avaluativa i, a més, es fomentarà la participació i la interacció.

I ARA ARRIBA EL NÚVOL. LES EINES WEB 2.0

El núvol és el terme per a designar als ordinadors en xarxa que distribueixen capacitat de processament, aplicacions i grans sistemes a moltes màquines. Ja no es tracta d'anar a la xarxa a buscar informació, sinó de crear aquesta informació, utilitzar-la i modificar-la.  La computació en el núvol permet a qualsevol persona fer ús d'eines que poden ajustar-se a la seua demanda i pot servir a tants usuaris com es desitge.
En aquest sentit, el núvol té molts avantatges, com ara, la "no caiguda" dels servidors. la rapidesa o el ús eficient d'energia. Però també hem de considerar els seus desavantatges, com ara, la no disponibilitat de còpies de seguretat, de manera que si passara alguna cosa a les empreses que el gestionen, l'usuari perdria la seua informació, i la necessitat d'accés a Internet.
Un altre aspecte a considerar són els diferents tipus de núvols: les públiques, les privades i les híbrides.
Quant a les implicacions educatives del núvol, trobem molts avantatges en la seua utilització, ja que podem crear comunitats educatives en les que la informació estiga a l'abast de tots els alumnes. A més a més, ja n'existeixen alguns exemples, com ara, Science Clouds o Earthbrowser, que podem integrar de manera didàctica a l'aula.

dimecres, 25 de desembre de 2013

LLIBRES ELECTRÒNICS I LLIBRES DE TEXT DIGITALS

Els llibres digitals presenten nombrosos avantatges en detriment dels tradicionals llibres en paper. Com tot, la tecnologia avança i fa la nostra vida una mica més fàcil al permetre que portem centenars de llibres en un sol dispositiu.
Quant a l'àmbit educatiu, els llibres de text digitals també van guanyant terreny front als tradicionals i pesats llibres de text per les nombroses possibilitats que ofereixen, com les demostracions o els gràfics interactius.
Per tant, és una proposta interessant que hem de tenir en compte a l'hora de planificar les nostres aules ja que suposen infints avantatges i poden ser molt útils per tal d'incrementar la motivació dels alumnes.
Podem combinar el format paper i el format digital i adaptar les aules a la nova societat de la informació.

LES TIC I LA INCLUSIÓ EDUCATIVA

Les TIC han d'arribar a tots els ciutadans i han de ser accessibles per a tots i, en el cas de l'educació, encara més. Com a professors hem de fer les adaptacions necessàries per a que cada alumne arribe a les TIC i treballe amb elles.
A més a més, hem de tenir en compte que adaptant les TIC i els recursos no ajudarem tan sols als alumnes amb n.e.e, sinó que afavorirem el rendiment de tots els alumnes en general.
D'aquesta manera, sorgeix la idea de la xarxa accessible, tenint en compte que per a aconseguir-ho s'han de fer accessibles els navegadors i els documents web.
Quant a les adaptacions de la xarxa, nosaltres, com a mestres, haurem d'adaptar els recursos TIC a les necessitats i característiques de cada alumne per tal de fer la inclusió un fet real. D'aquesta manera, adaptarem les TIC per tal de superar les barreres que poden presentar per als alumnes amb n.e.e. Alguns exemples d'aquestes adaptacions poden ser els dispositius d'entrada d'informació (emuladors de teclat, emuladors de ratolí, pantalles tàctils...) o els dispositius d'eixida d'informació, a banda de les adaptacions de software (programes de redefinició del teclat, teclats virtuals, magnificador de caracters...).
En definitiva, haurem de fer que les TIC siguen iguals per a tots però alhora, diferents i especialitzades.

dimarts, 3 de desembre de 2013

EL SOFTWARE LLIURE APLICAT A L'EDUCACIÓ. LES POLÍTIQUES DEL SOFTWARE LLIURE

El software lliure s'ha popularitzat en els últims anys, a partir de l'aparició de Richard Stallman. L'avantatge principal d'aquest software és que respecta la llibertat dels usuaris, ja que pot ser copiat, usat, estudiar, modificat i redistribuït lliurement i ha de vindre acompanyat del còdec font.
En l'àmbit educatiu trobem diferents sistemes operatius com l'Skolelinux, el Turquito o el Fedora Edu Spin, però el més utilitzat és el Edubuntu. A més a més, alguns governs autonòmics han desenvolupat les seues pròpies distribucions de sistemes operatius lliures per a ús educatiu. En el cas de la Comunitat Valenciana s'ha elaborat el Lliurex.
Per altra part, trobem que els software lliures poden abastar totes o quasi totes les àrees curriculars, ja siguen totes en un mateix software, com per exemple el Jclic; o mitjançant software especialitzat com Kanagram, GeoGebra, Celestia, Marble o Gimp.

OBJECTES D'APRENENTATGE I LLICÈNCIES EN INTERNET

Amb la popularització de la informàtica es planteja la qüestió de com controlar els processos d'aprenentatge amb aquestes tecnologies. D'aquesta manera es creen els LMS o sistemes de gestió d'aprenentatge que permeten administrar els processos d'aprenentatge. Els LMS, a més, proporcionen diferents recursos, coneguts com objectes d'aprenentatge, els quals es definirien com qualsevol element que intervinga en un procés d'aprenentatge. Per a trobar diferents objectes d'aprenentatge podem accedir a algunes biblioteques digitals com el projecte Agrega o el LearnSpace.
Però no oblidem que tot objecte d'aprenentatge ha de tenir una llicència si no volem que se'n faça un mal ús. D'aquestes en trobem diferents, però la més comú és el Copyright o drets d'autor, el qual és un conjunt de normes jurídiques que la llei concedeix als autors respecte de les obres que són fruit de la seua creació. Com a alternatives al Copyright, trobem, entre altres, el domini públic, el Copyleft i les Creative Commons, gràcies a les quals podem elegir quin tipus de llicència volem otorgar al nostre treball.

L'ORGANITZACIÓ DE LES TIC EN ELS CENTRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA: MODELS ORGANITZATIUS

La innovació i l'evolució educativa han fet que, poc a poc, l'ordinador vaja integrant-se a l'aula. Aquesta integració de les TIC a l'aula no suposa tan sols tenir un ordinador, PDI, tablet, etc., sinó més bé, utilitzar aquestos recursos en els processos d'ensenyament-aprenentatge que es realitzen en l'aula i fora d'ella.
Sol anar acompanyada de projectes innovadors, encara que ha d'anar més enllà del fet d'apropar les màquines a l'aula o als alumnes.Així, les característiques que han de tenir els medis que integrem a l'aula són:

 1. Útils per a professorat i alumnat.
 2. Fàcils.
 3. Afavorir enfocaments multimèdia.
 4. Característiques tècniques adients.
 5. Flexibilitat.
 6. Facilitat per a trobar material de manteniment i/o reparació.
 7. Cobrir hardware i software.
 8. Utilitzar-los al màxim.
 9. Anàlisi de costos.
L'objectiu principal del Pla TIC en el procés d'adquisició de les competències bàsiques per a la millora de l'educació és el desenvolupament del tractament de la informació i competència digital i la integració de les TIC com eina didàctica en els processos d'ensenyament-aprenentatge. Les seues principals característiques són:
 • Contenir objectius clars.
 • Estar contextualitzat.
 • Estar consensuat.
 • Estar organitzat.
El Pla TIC té els següents elements:
 • Contextualització del Pla TIC.
 • Objectius generals del pla.
 • Estratègies per a l'elaboració, la coordinació i la difusió del Pla TIC de centre.
 • Organització d'infraestructures i recursos disponibles.
 • Tractament de la informació i competència digital en la programació de l'aula.